STADGAR
CAW_9176
CAW_9320
_CW10043

STADGAR

§1.   Föreningens ändamål

Att stödja utveckling och naturvård i Tanzania.


§2.   Stödverksamhet

Stödet riktas till byar där närliggande flora och fauna vårdas av byinvånarna i enlighet med rådande viltvårdsreglementen.


Stödet som riktas mot byn/byar beror på det aktuella behovet som råder, t.ex inventarier till skola, kvarn, vattenförsörjning m.m. Detta ska ske i samråd med byledning.


Stödet riktas även till sponsring av fortsatta studier till elever från aktuella byar. Val av elever som behöver hjälp sker i samråd med byledningarna.


Stöd ska komma hela byn tillgodo.             


§3.   Naturvård

Stöd till naturvård sker i form av utrustning och material till trädplanteringar i byn/byarna.


Informera byborna om vikten av att bevara växtligheten för att förhindra erosion


§4.   Medlemskap

Rätt till medlemskap äger personer med intresse för att stödja utveckling och naturvård på landsbygden i Tanzania.


§5.   Avgifter

Medlemsavgift fastställs vid varje årsmöte.


Medlem som ej erlagt årsavgift under två år utesluts automatiskt.


§6.   Sammanträde

Föreningen sammanträder minst en gång per år


Kallelse till årsmöte eller extrainkallat årsmöte sker via mail minst en månad innan mötet.


§7.   Styrelse

Styrelsen har ansvar för verksamheten mellan föreningssammanträden.


Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och suppleanter.


Ordförande- och kassör posterna väljs särskilt av årsmötet. Övriga poster utses av styrelsen.


Vid konstituerade föreningsmöte 2000 väljs ordförande och sekreterare på två år, övriga ledamöter på ett år. Därefter utses styrelseledamöter alltid på två år. Mandattiden är två år.


§8.   Styrelsens åligganden

Att verka för att information om föreningen sprids bland medlemmar


Att verka för att kontakt knyts med potentiella sponsorer, företag och privat personer.


Att upprätthålla kontakten med byar föreningen stöder.


Att verka för att donationer sker till lämpliga projekt i Tanzania, där det kommer hela byn tillhanda.


§9.Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.


§10.   Medlems åliggande

Att erlägga medlemsavgift


Att verka för att sprida information om föreningen.


§11.   Revision

För granskning av föreningens räkenskaper under det gångna verksamhetsåret (1 jan —31 dec) utses av årsmötet en revisor och en suppleant. För varje verksamhetsår ska uppgöras verksamhetsberättelse med räkenskapssammandrag.


§12.    Stadgeändringar

Stadgaändring ska göras på två på varandra följande årsmöten.


Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte med 2/3 majoritet av närvarande vid mötet.


§13.   Tillhörighet

Föreningen ska vara helt fristående.


§14.   Föreningens upplösning

Föreningens upplösande ska beslutas vid årsmöten, eller extrainkallat årsmöte. För beslut om upplösning krävs minst 2/3 majoritet av närvarande medlemmar vid mötet.


Beslut tas vid mötet om var eventuella ekonomiska  tillgodohavande skall placeras.

 

 

Villages Going Forward

copyright © All Rights Reserved

Senast  uppdaterad 2020-07-29